PRIMĂRIA COMUNEI SCĂRIȘOARA

Legislație

[pdf-embedder url=”https://primaria-batrina.ro/wp-content/uploads/2019/08/Declaratie-de-aderare.pdf” title=”Declaratie de aderare la strategia anticorupție”]

Conducerea primăriei

jr. COSTEA Cristian Vasile
PRIMARUL COMUNEI

CV Primar

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

PAȘCA Gheorghe Dumitru
VICEPRIMARUL COMUNEI

CV Viceprimar

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

A) Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale:

 1. asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter noprmativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean,
 2. asigura aducerea la ideplinire a hotararilor consiliul local. In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect,
 3. poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire laproblemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultari, in conditiile legii,
 4. prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilur consiliului local,
 5. intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiul bugetar si le supune spre aprobare consiliului local,
 6. exercita functia de ordonator principal de credite,
 7. verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate,
 8. ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fund obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre,
 9. asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii,
 10. indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,
 11. ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentantiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica,
 12. controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,
 13. ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii,
 14. ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobare consiliului local, asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu,
 15. asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local,
 16. asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normla a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii,
 17. exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora,
 18. conduce serviciile publice locale, asigura functionarea serviciilor de starea civila si de autoritate tutelara, supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social,
 19. indeplineste functia de ofiter de stare civila,
 20. emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege,
 21. propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate,
 22. numeste si elibereaza din functie, in condiliile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului,propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local,
 23. raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al comunei sau al orasului,
 24. organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente , z) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

b) Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de consiliul local.

Art.69
(l) In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna sau orasul in care a fost ales.

II) In aceasta calitate, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, in conditiile legii, concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.

Art.70
(l)
Primarul deleaga viceprimarului sail, dupa caz, viceprimarilor, prin dispozitie emisa in eel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atributiilor ce-i revin potrivit art.68 alin. (l ) lit.j), m), p), r), v), x) și y).

(II) Atributiile de ofiter de stare civila pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor functionari cu competente in acest domeniu, potrivit legii.

c) Atributiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit art.69, cu exceptia celor de ofiter de stare civila, precum si cele prevazute la art.68 alin.(l) lit a) f), h), i), k), l) și t), nu pot fi delegate.

>> actualizez articolul

Print Friendly, PDF & Email

Declarațiile de avere și de interese

2020 Scrisoarea anuală a Primarului

STIMAȚI CETĂȚENI AI COMUNEI SCĂRIȘOARA

Vă doresc la început de an multă sănătate și putere de muncă.
Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru susținerea activității administrației publice locale.
La început de an vin în fața dumneavoastă cu acest document care vă oferă informațiile sintetizate despre activitatea Primăriei comunei Scărișoara în anul precedent.
Ceea ce am reușit să facem împreună, în colaborare cu toți partenerii Primăriei, este continuarea împlinirii promisiunilor față de toți cetățenii comunei Scărișoara în mandatul 2016 – 2020.

În cele ce urmează vă relatez date despre bugetul comunei Scărișoara care a fost aprobat de catre Consiliul Local, prin HCL nr.8/25.04.2019, astfel :

 • Venituri: 18.333 mii lei
 • Cheltuieli : 18.333 mii lei

în cursul anului, bugetul a suferit 6 rectificări aprobate prin hotărâri ale consiliului local.

Sumele prevăzute a se încasa la bugetul local pe anul 2019 din venituri proprii (taxe și impozite locale de la populatțe ) s-au realizat in procent de 94,8%, încasandu-se suma de 305.464 mii lei,față de plan care a fost 322.220 mii lei ;

Din totalul pozițiilor de rol persoane fizice și juridice 1778, au fost lichidate un nr.de 1686 poziții, iar nelichidate au rămas 92 poziții,din care : pers fizice 89 si 3 juridice (asociațiile de vânătoare) -78% procent la amenziși salubritate 92%.

Ramașița mai mare se inregistrază la amenzi si taxe judiciare de timbru cu debit care este eșalonată pe luni, și la venituri din despăgubiri(amenzi contravenționale)

Facem mențiunea că s-a început executarea silită, prin comunicarea catre debitori a somațiilor și a titlurilor executorii.

Precizez faptul că în urma comunicării somațiilor s-au prezentat la sediul primăriei și au efectuat parțial sau total plata sumelor restante, acțiunea fiind in curs de desfășurare și în anul 2020.

 • S-au efectuat diferite lucrări pentru intreținerea drumurilor comunale și a bazinelor de apă din satul Scărișoara.
 • Planul Urbanistic General al comunei este in faza procedurii de avizare urmând a fi finalizat in cursul anului 2020.
 • S-a incheiat un contract de prestări servicii și două acte adiționale la acesta, cu TOTAL BUSINESS LANDY SRL -din Alba Iulia ,având ca obiect « Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciară.
  Contractul de finanțare al acestei lucrări este incheiat cu OCPI Alba, iar acțiunea este in curs de finalizare.
 • S-au realizat 4 foișoare din lemn destinate popasurilor, amplasate lângă DN 75 la intrarea și ieșirea din comuna Scărișoara, precum și în centrul satului Scărișoara.

Referitor la Planul Urbanistic General al comunei noastre, vă informez ca a fost efectuată procedura de informare și consultare a publicului, cu dezbaterea publică .Au fost parcurse 4 etape din 5 mai avem de parcurs o etapă pentru obtinerea unui nr.de 7 avize de la instituțiile abilitate.

Prin Programul Național de Dezvoltare Locală s-au aprobat următoarele proiecte:

 • REABILITARE DC 133 LAZĂSTI-FAȚA LĂZESTI pe o lungime de 6,9 km.cu o valoare totală a investiției de 6714,445 lei inclusiv TAVA-in curs de desfașurare(s-a turnat covor asfaltic pe toată suprafața, pe două straturi binder și uzura ,s-a prelungit autorizația de construire .Termen de finalizare anul 2020.
 • CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE SI STAȚIE DE EPURARE cu o lungime a rețelei de 6,891 km, una stație de epurare, cu o valoare totală a investiției de 4292,804 mii lei inclusiv TVA- in curs de desfășurare , nu a fost finalizată deoarece nu s-a rezolvat situația juridica a terenului pentru construcția stației de epurare. Termen de finalizare 31.12.2020.

Așa după cum ați fost informați, în cursul anului 2017, au fost aprobate de MDRAP un număr de 6 proiecte pentru care în anul 2019 au fost executate următoarele demersuri,astfel ;

 • Realizare pod centru com. Scărisoara aprobat de MDRAP – a fost realizat proiectul tehnic și s-a atribuit lucrarea prin licitație publică, acțiunea fiind in curs de desfășurare.
 • Stație de tratare a apei si aducțiune apă potabilă pe o distanță de 3,5 km.în sat Scărișoara- a fost atribuită lucrarea prin licitație publică , s-au executat lucrări in proporție de cca 70/%, acțiunea fiind în curs de desfășurare.
 • Realizare Dispensar medical Scărișoara – a fost atribuită lucrarea prin licitație publică, a fost demolată clădirea veche, s-au început lucrările de construcție în sensul că a fost turnată fundația acțiunea fiind in curs de desfășurare.

DIN PUNCT DE VEDERE SOCIAL

Obiectul de activitate al serviciului public de asistență socială este de a identifica şi soluționa problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecției copilului şi familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a altor persoane aflate în nevoie.

Asistenţa socială exprimă orientarea politicilor publice către cetăţenii vulnerabili a unei societăţi. Investiţia oricărei forme de guvernământ în sistemul de protecţie socială şi în serviciile sociale este importantă pentru a ne asigura că problemele sociale existente nu vor avea consecinţe din ce în ce mai grave asupra unor paturi din ce în ce mai largi de populaţie.

Obiectivul control al politicii sociale nu mai este simpla ajutare a celor săraci, ci o reinserţie a persoanelor excluse de la o viaţă sociala normala, caracterizată prin oportunităţile societăţii moderne.

Pentru a combate excluziunea socială nu este suficient doar suportul financiar, ci trebuie dezvoltat un larg complex de forme de suport pentru a evita excluziunea şi pentru a recupera social persoanele împinse la marginea societăţii.

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi protejarea oamenilor constituie prioritatea numărul unu a oricărei administraţii. Datorită fenomenului de sărăcie, accesul persoanelor defavorizate la asistenta socială, capătă proporţiile unui sprijin indispensabil chiar si atunci când se dovedeşte a fi unul temporar.

Factorul uman este esenţial şi evoluţia lui este urmărită îndeaproape de noi pentru a putea lua măsurile necesare asigurării echilibrului comunităţii noastre.

În domeniul asistenţei sociale am avut ca obiectiv realizarea de servicii profesionalizate, specializate de protejare a persoanelor, grupurilor şi comunităţilor cu probleme speciale aflate în dificultate, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii, un mod normal şi decent de viaţă.

Este cunoscut faptul că, Consiliul local și Primăria comunei noastre s-au confruntat și se confruntă și în continuare cu probleme sociale deosebite și asta datorită faptului că populația comunei noastre este săracă, nu există locuri de muncă în zonă, majoritatea populației trăind din veniturile pe care le realizează din creșterea animalelor și cultivarea terenului(84 microferme din care pe Masura 141= 69, pe masura 63=15, iar un nr.de 449 familii au înscrise terenurile la APIA ).

De la apariția Leg.416/2001 modificată și completată privind venitul minim garantat, cu aplicare din ianuarie 2002, primăria locală prin persoanele desemnate cu atribuții în acest sens au întocmit un nr. de 125 dosare din care în anul 2019-8 dosare.

S-a efectuat plata pe toată perioada (noiembrie 2018- martie 2019) privind ajutorul de incălzire pentru beneficiarii de ajutor social, și a celorlalte persoane care nu sunt beneficiari de ajutor social.

La nivelul comunei noastre există un nr.de 18 asistenți personali ai persoanelor cu handicap, cărora li s-a făcut plata la zi, inclusiv concediul de odihnă și norma de hrană.

Respectandu-se prevederile HCL Scărisoara nr.4/2019(art.2), am aprobat prin dispoziție ajutor de urgenăa pentru un numar de 15 familii, cu o suma totala de 20.500 lei.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL

Învăţământul de pe raza comunei Scărișoara se realizează în baza avizului conform aprobat prin HCL Scarisoara nr.3/28.02.2019,astfel;

UNITATE ȘCOLARĂ CU PERSONALITATE JURIDICĂ- ȘCOALA GIMNAZIALĂ

SCĂRIȘOARA ,cu urmatoarele structuri arondate:

 • Grădinița cu program normal Scărișoara
 • Școala primară Negești
 • Școala primară Runc
 • Școala gimnazială Lăzești
 • Grădinița cu program normal Lăzești

Nu există elevi neşcolarizaţi.

PROBLEME DE MEDIU

În cursul anului 2019 ne-am confruntat cu o serie de probleme legate de mediu ,acestea datorându-se în mare parte depozitării pe marginea DN75 a lemnelor si a altor produse rezultate din lemn, motiv pentru care au fost efectuate diverse controale inițiate de către Instituția Prefectului Alba, la care au participat și alte instituții ale statului(mediu,poliția ,garda financiară etc). În urma controalelor populația a fost atenționată să nu mai degradeze mediu prin depozitarea necontrolată de deșeuri de orice fel .

Prin HCL nr.2/28.02.2019, s-a adoptat un program de măsuri cu privire la îmbunătățirea stării factorilor de mediu în comuna noastră, iar prin HCL nr.17/2010 cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat dobândirea calității de membru asociat a C.L.Scarișoara în cadrul SC Salubritate Apuseni SRL, cu care avem încheiat un contract de prestări servicii, contract ce este în curs de derulare.

În numele personalului angajat la nivelul instituției noastre, vă mulțumesc stimați cetățeni, pentru felul în care ați înțeles să contribuiți la susținerea activității noastre din 2019 și pentru ceea ce veți face și în 2020, astfel încât să putem derula toate activitățile necesare administrării comunei Scărișoara.

  Mulțumesc tuturor celor ce susțin activitatea Primăriei comunei Scărișoara, în mod deosebit membrilor Consiliului local, prin hotărârile adoptate pentru dezvoltarea comunității noastre. Mulțumesc reprezentanților instituțiilor județene, guvernamentale, sectorului privat și ai societății civile, pentru tot ceea ce împreună am reușit să aducem ca plusvaloare în viața comunității noastre în 2019. Vom continua și în 2020 în același mod, cu încrederea că ceea ce facem pentru comunitatea noastră, duce la creșterea calității vieții cetățenilor comunei Scărișoara.

Cu deosebit respect și considerație,

PRIMARUL COMUNEI SCĂRIȘORA
Cristian Costea

Print Friendly, PDF & Email

Programul de lucru și audiențe

Subiectul trebuie să prezinte foarte clar scopul corespondenței dumneavoastră
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

Formular de solicitare audiență

First
Last
Solicit audiență la: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

Proiectele de dispoziție și dispozițiile de primar:

Dispozitia nr.171/2019

Dispozitia nr.171/2019 – privind reincadrarea doamnei Tartarian Sofia in functia publica specifica de secretar general al Unitatii Administrativ-Teritoriale – comuna Scarisoara, judetul Alba Deschide documentul aici

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Documente emise de primărie:

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

TĂRTĂRIAN Sofia
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

ORGANIGRAMA și compartimentele primăriei

Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate din subordinea primarului

Statul de funcții și personal

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul aici

Print Friendly, PDF & Email

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

Compartimentul
AUDIT

Auditor principal
PAȘCA Emilia

Compartimentul
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Inspector superior
MÂNDRU Mihaela Doinița

Compartimentul
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Referent superior
CHIRA Eugenia

Compartimentul
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Inspector Principal
PAȘCA Lucia Ancuța

Compartimentul
FINANCIAR CONTABIL

Inspector superior
DANCIU Viorica

Compartimentul
RESURSE UMANE

Referent superior
PETRUSE Mariana

Compartimentul
DESERVIRE ȘI PAZĂ

Guard
TODEA Eugenia
Paznic
PAȘCA Adrian
Șofer
IVAN Călin
Muncitor calificat
IVAN Mihai Mircea

COMPARTIMENTE AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL

CENTRUL PENTRU PROMOVAREA ȘI CONSERVAREA CULTURII TRADIȚIONALE ȘI A ARTEI MANUFACTURIERE TRADIȚIONALE DIN COMUNA SCĂRIȘOARA

Inspector superior
SUCIU Maria

Compartimentul
CULTURĂ

Post vacant

 CENTRUL DE ÎNGRIJIRE COPII TIP ”AFTER SCHOOL”

– asistent social specialist
– animator socio-educativ

 

Compartimentul
ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

Asistent medical comunitar
MATEI Călin Claudiu

Compartimentul
ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Asistent personal
DANCIU Elena

Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Veniturile salariale

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Rapoarte și studii

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Cariere și posturi vacante

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Programe și strategii

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Print Friendly, PDF & Email