PRIMĂRIA COMUNEI SCĂRIȘOARA

Legislație

[pdf-embedder url=”https://primaria-batrina.ro/wp-content/uploads/2019/08/Declaratie-de-aderare.pdf” title=”Declaratie de aderare la strategia anticorupție”]

Conducerea primăriei

jr. COSTEA Cristian Vasile
PRIMARUL COMUNEI

CV Primar

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

PAȘCA Gheorghe Dumitru
VICEPRIMARUL COMUNEI

CV Viceprimar

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

A) Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale:

 1. asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter noprmativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean,
 2. asigura aducerea la ideplinire a hotararilor consiliul local. In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect,
 3. poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire laproblemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultari, in conditiile legii,
 4. prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilur consiliului local,
 5. intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiul bugetar si le supune spre aprobare consiliului local,
 6. exercita functia de ordonator principal de credite,
 7. verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate,
 8. ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fund obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre,
 9. asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii,
 10. indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,
 11. ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentantiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica,
 12. controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,
 13. ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii,
 14. ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobare consiliului local, asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu,
 15. asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local,
 16. asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normla a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii,
 17. exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora,
 18. conduce serviciile publice locale, asigura functionarea serviciilor de starea civila si de autoritate tutelara, supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social,
 19. indeplineste functia de ofiter de stare civila,
 20. emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege,
 21. propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate,
 22. numeste si elibereaza din functie, in condiliile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului,propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local,
 23. raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al comunei sau al orasului,
 24. organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente , z) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

b) Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de consiliul local.

Art.69
(l) In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna sau orasul in care a fost ales.

II) In aceasta calitate, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, in conditiile legii, concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.

Art.70
(l)
Primarul deleaga viceprimarului sail, dupa caz, viceprimarilor, prin dispozitie emisa in eel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atributiilor ce-i revin potrivit art.68 alin. (l ) lit.j), m), p), r), v), x) și y).

(II) Atributiile de ofiter de stare civila pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor functionari cu competente in acest domeniu, potrivit legii.

c) Atributiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit art.69, cu exceptia celor de ofiter de stare civila, precum si cele prevazute la art.68 alin.(l) lit a) f), h), i), k), l) și t), nu pot fi delegate.

>> actualizez articolul

Print Friendly, PDF & Email

Declarațiile de avere și de interese

Raport privind situația economică, socială și de mediu a comunei Scărișoara pe anul 2022

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul aici [2.55 MB]

Print Friendly, PDF & Email

Programul de lucru și audiențe

Subiectul trebuie să prezinte foarte clar scopul corespondenței dumneavoastră
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

Formular de solicitare audiență

First
Last
Solicit audiență la: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

Proiectele de dispoziție și dispozițiile de primar:

Dispoziția de primar nr.170-191/28.07.2017

Dispoziția de primar nr. 191/28.07.2017 privind reîncadrarea și stabilire veniturilor salariale ale d.lui Ivan Mihai Mircea – muncitor calificat , ca urmare a aplicării Legii-cadru nr. 153/2017 Dispoziția de primar nr. 190/28.07.2017 privind reîncadrarea și stabilire veniturilor salariale ale d.lui Ivan Călin – șofer , ca urmare a aplicării Legii-cadru nr. 153/2017 Dispoziția de primar nr. 189/28.07.2017 privind reîncadrarea și stabilire veniturilor salariale ale d.lui Pașca Adrian – paznic , ca urmare a aplicării Legii-cadru nr. 153/2017 Dispoziția de primar nr. 188/28.07.2017 privind reîncadrarea și stabilire veniturilor salariale ale d.nei Todea Eugenia – guard, ca urmare a aplicării Legii-cadru nr. […]

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Dispoziția de primar nr. 167/20.07.2017

Dispoziția de primar nr. 167/20.07.2017 privind delegarea atribuțiilor de secretar al comunei Scărișoara, d.nei Danciu Viorica – inspector superior, Dispoziția de primar nr. 168/20.07.2017 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Scărișoara la data de 26.07.2017, Dispoziția de primar nr. 169/20.07.2017 privind executarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Primăriei Comunei Scărișoara. (descarcă documentul)

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Documente emise de primărie:

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

PAȘCA Emilia
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

ORGANIGRAMA și compartimentele primăriei

Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate din subordinea primarului

Lista tuturor funcțiilor din cadrul Primăriei Scărișoara și instituțiile subordonate

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul aici [370.84 KB]

Print Friendly, PDF & Email

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

Compartimentul
AUDIT

Auditor principal
POST VACANT

Compartimentul
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Inspector superior
MÂNDRU Mihaela Doinița

Compartimentul
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Referent superior
CHIRA Eugenia

Compartimentul
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Inspector Principal
PAȘCA Lucia Ancuța

Compartimentul
FINANCIAR CONTABIL

Inspector superior
DANCIU Viorica

Compartimentul
RESURSE UMANE

Referent superior
PETRUSE Mariana

Compartimentul
DESERVIRE ȘI PAZĂ

Guard
TODEA Eugenia
Paznic
PAȘCA Adrian
Șofer
IVAN Călin
Muncitor calificat
IVAN Mihai Mircea

COMPARTIMENTE AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL

CENTRUL PENTRU PROMOVAREA ȘI CONSERVAREA CULTURII TRADIȚIONALE ȘI A ARTEI MANUFACTURIERE TRADIȚIONALE DIN COMUNA SCĂRIȘOARA

Inspector superior
SUCIU Maria

Compartimentul
CULTURĂ

Post vacant

 CENTRUL DE ÎNGRIJIRE COPII TIP ”AFTER SCHOOL”

– asistent social specialist
– animator socio-educativ

 

Compartimentul
ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

Asistent medical comunitar
MATEI Călin Claudiu

Compartimentul
ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Asistent personal
DANCIU Elena

Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Veniturile salariale

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Rapoarte și studii

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Cariere și posturi vacante

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Programe și strategii

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Print Friendly, PDF & Email