R A P O R T PRIVIND SITUAȚIA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A COMUNEI SCĂRIȘOARA PE ANUL 2023

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA SCĂRIȘOARA
PRIMAR
NR.931/08.02.2024

R A P O R T
PRIVIND SITUAȚIA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A COMUNEI SCĂRIȘOARA PE ANUL 2023

Primarul comunei Scărișoara, județul Alba;
Având în vedere prevederile art.155 alin.(3) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, conform căruia” primarul prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ teritoriale care se publică pe pagina de internet a UAT-ului în condițiile legii”, astfel în calitate de primar al comunei Scărișoara, județul Alba, vă înaintez prezentul raport de activitate pe anul 2023, încercând să îmbunătăţim în fiecare an calitatea şi eficienţa muncii noastre. Publicarea acestui material este un gest firesc, în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre.
În baza principiului transparenței și a respectului fată de cetăteni, principiu care trebuie să guverneze administratia publică locală, redau mai jos sintetic activitatea desfăsurată in anul 2023, pe domenii de activitate.

1.PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI

1.1. Aşezare geografică.
Localizare – Comuna Scărișoara este o unitate administrativ-teritorială situată în N-V județului Alba, pe cursul superior al râului Arieșul Mare, râu ce curge de la V la E pe teritoriul comunei, pe o distanță de aproximativ 8 km, împărțind-o în două părți inegale. Comuna este situată totodată aproape în zona centrală a Munților Apuseni. Comuna Scărișoara se învecinează în Nord cu comuna Beliș din județul Cluj, la Est cu comuna Albac, în Sud-Est cu comuna Vadu Moților (Secătura), la Sud cu comuna Poiana Vadului (Neagra), iar în Nord-Est cu comuna Horea (Arada), la Vest cu comuna Gârda de Sus, toate din județul Alba.
Teritoriul administrativ are o formă dreptunghiulară pe direcţia nord-sud cu o lungime de cca 15 km şi o lăţime de cca 7 km cuprinzând comuna Scărişoara cu satele componente. Căile de comunicaţie rutieră care străbat teritoriul administrativ al comunei sunt DN 75 care asigură legătura cu oraşul Câmpeni şi oraşul Ștei (Bihor), drumurile comunale şi cele vicinale asigură legătura cu satele componente.
Altitudine – Satul centru de comună – Scărișoara – se află la o altitudine de aproximativ 700 m. Cota cea mai înaltă a localității este dată de culmile întâlnite în partea de Nord-Nord-Vest a comunei 1137 m în vârful dealului la Florești și 1399 m în Vârful Clujului la Mârșoaia, unde vârfurile tocite, acoperite cu păduri de conifere şi păşuni dau peisajului aspectul câmpului de clăi de fân.
Majoritatea satelor se ridică la peste 1000 m altitudine, unele ajungând chiar la 1300 m, cum este Preluca, sau la 1340 m, cum este Runc.
Suprafața – Scărișoara se întinde pe o suprafață de 5582 ha. Cea mai mare suprafață de pe teritoriul comunei este ocupată de păduri=3180 ha. Pășunile ocupă 796 ha, fânețele – 1103 ha iar suprafața de teren arabil a comunei este doar de 211 ha,ape= 21 ha, neproductiv =206 ha,drumuri =37 ha, terenuri cu construcții și alte folosințe=28 ha.
După cum se vede, cea mai mare suprafață a teritoriului administrativ al comunei Scărișoara este ocupată de păduri, care reprezintă 74,51% din totalul teritoriului administrativ. Silvicultura este o activitate care se practică în comună pe lângă creșterea animalelor. Suprafețele pășunilor și fânețelor sunt în marea lor majoritate, în proprietatea locuitorilor comunei și reprezintă 20,84% din suprafața agricolă.
Distanţe – Comuna Scărisoara se află la o distanţă de 115 km de Municipiul Alba Iulia, reşedinţa judeţului Alba şi la 460 km de Municipiul Bucureşti, capitala României. Alte distanţe: Scărişoara-Ștei 51 km Scărişoara-Oradea 130 km Scărişoara-Turda 112 km Scărişoara-Cluj-Napoca 142 km Scărişoara-Sibiu 190 km Scărişoara-Deva 125 km Scărişoara-Brad 85 km. Localităţi componente – Teritoriul administrativ al comunei Scărişoara este compus din satul centru de comună şi alte 13 sate aflate la distanţe cuprinse între 4 şi 12 km: Scărişoara Sfoartea – sat situat la cea mai mare distanţă faţă de centrul de comunei – 12 km Negeşti – 8 km Preluca – 6 km Trânceşti – 4 km Runc – 9 km Lespezea – 10 km Ştiuleţi – 8 km Lăzeşti – 10 km Floreşti – 8 km Matei – 12 Bârleşti – 12 km Boteşti -12 km. Aşezările comunei se încadrează în nota caracteristică a regiunii Apusenilor, fiind răsfirate pe feţele însorite ale versanţilor în grupuri mai mici de câte 3-4 gospodării, formând cătune sau crânguri. Mai multe crânguri formează un sat.
2. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCARISOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCĂRIȘOARA, este alcătuit din 11 consilieri,
este autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale şi îşi desfăşoară activitatea în baza OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, cu modificările si completările ulteriore, şi a Statutului aleşilor locali, aprobat prin Legea nr. 393/2004, cu modificările şi completările următoare.
Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
2.1. ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL ÎN ANUL 2022
Consiliul local îşi desfăşoară activitatea prin şedinţe în plen, ordinare sau extraordinare şi prin şedinţele comisiilor de specialitate. În anul 2023, consiliul local s-a întrunit în 14 şedinţe (10 ordinare, 4 extraordinare cu convocare de îndată), unde au fost dezbătute şi adoptate un număr de 66 de hotărâri.
Aceste şedinţe au presupus o pregătire prealabilă ce a însemnat, printre altele întâlnirea consilierilor în şedinţe pe comisii.
Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
1. analizează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local;
2. se pronunţă asupra altor probleme trimise de Consiliul Local spre avizare;
3. întocmesc rapoarte asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă Consiliului Local.
În calitate de şef al Administraţiei Publice Locale, am impus ca întreaga activitate să se desfăşoare cu respectarea prevederilor legale.
În fapt ,toate cele 66 de hotărâri adoptate de Consiliul local, precum si cele 366 dispozitii emise de primar in anul 2023, au primit viza de legalitate din partea Instituţiei Prefectului judetului Alba.
În acest context, informez consiliul local ca în cursul anului 2023, au fost realizate următoarele obiective:

DIN PUNC DE VEDERE ECONOMIC

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 a fost aprobat de catre Consiliul Local, prin HCL nr.9/31.01.2023, astfel :
Venituri :10.737 mii lei
Cheltuieli : 20.200 mii lei
În cursul anului, bugetul a suferit 6 rectificări aprobate prin hotărâri ale consiliului local.
Sumele prevazute a se încasa la bugetul local pe anul 2023 din venituri proprii (taxe si impozite locale de la populatie ) s-au realizat in procent de 93,64 %,incasandu-se suma de 195.631,64 lei, față de plan care a fost 208.920,25 lei ;
Din totalul pozitilor de rol persoane fizice si juridice 2169, au fost lichidate un nr.de 2124 pozitii, iar nelichidate au ramas 45 pozitii, din care : pers fizice 45 si 0 juridice, 93% procent la amenzi circulațieși contravenționale, si 98% la salubritate .
Rămașița mai mare se inregistrază la amenzile contraventionale.
Facem mentiunea că au fost emise obligatii de plată, titluri executorii și somații.
Precizez faptul că în urma comunicării obligațiilor de plată către debitori, o parte din ei
s-au prezentat la sediul primariei și au și efectuat parțial sau total plata sumelor restante.
Din bugetul local s-au aprobat sume pentru efectuarea unor lucrări pentru intreținerea și repararea drumurilor comunale .
Referitor la Planul Urbanistic General al comunei noastre, vă informez că a fost efectuata procedura de informare si consultare a publicului, cu dezbaterea publică .Au fost parcurse toate cele 5 etape si sau obtinut 16 avize de la institutiile abilitate din totalul de 20(cele 4 avize trebuie obtinute de la AN Apele Române, Parcul Natural Apuseni si ulterior Consiliul local Scărisoara si Consiliul judetean Alba) actiunea fiind in curs de desfăsurare, s-a prelungit termenul până la data de 31.12.2026.
Prin Programul Național de Dezvoltare Locală s-au aprobat următoarele proiecte:
– CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE cu o lungime a retelei de 6,891 km, una statie de epurare, cu o valoare totala a investieie de 4292,804 mii lei inclusiv TVA- în curs de desfășurare, s-a identificat terenul pe care va fi amplasată și construită stația de epurare .Termen de finalizare an 2024.
Așa după cum ați fost informați, în cursul anului 2017, au fost aprobate de MDRAP un numar de 6 proiecte pentru care în anul 2023 au fost executate următoarele demersuri, astfel ;
– REALIZARE POD CENTRU COMUNA SCĂRIȘOARA APROBAT de MDRAP – a fost realizat proiectul tehnic si s-a atribuit lucrarea prin licitatie publica, actiunea fiind in curs de desfășurare, s-a realizat un procent de 75% din lucrări, termen de finalizare 2024.
– STAȚIE DE TRATARE A APEI ȘI ADUCȚIUNE APĂ POTABILĂ pe o distanta de 3,5 km. în sat Scărișoara – a fost atribuită lucrarea prin licitatie publică , s-au executat lucrări în proportie de cca 98/%, acțiunea fiind în curs de finalizare în 2024, urmând a se efectua recepția lucrărilor și darea ei în folosință.
– REALIZARE DISPENSAR MEDICAL SCĂRIȘOARA – s-au finalizat lucrările de construcție, a fost efectuată recepția lucrărilor și darea lui în folosintă în cursul anului 2023, iar anul acesta s-a realizat și dotarea cu mobilier și aparatură medicală.
-Prin HCL Scărișoara nr.38/21.10.2021, a fost aprobată cerea de finantare si devizul estimativ pentru obiectul de investiții “MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA SCĂRIȘOARA, JUDEȚUL ALBA” prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, iar prin HCL Scarisoara nr.39/08.11.2021, s-a aprobat cererea de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectul de investitii “MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA SCĂRIȘOARA, JUDEȚUL ALBA” tot prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, acțiuni ce sunt în curs de desfășurare. S-a finalizat licitația iar la începutul acestui an s-a semnat contractual de lucrări.
Încă din anul 2016 au fost demarate lucrările de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrare, s-au obținut deja 8 finanțări, perioadă în care au fost informați cetățenii cu privire la proiectul de înregistrare sistematică a terenurilor (întabulări gratuite) în Cartea Funciară, proiect ce este în curs de desfășurare pe raza comunei Scărișoara.
REGISTRUL AGRICOL
S-au eliberat un număr de:
7 Atestate de producător, pentru care am solicitat avizul Direcției Agricole Alba.
7 Carnete comercializare
1387 adeverințe din registrul agricol necesare la diverse instituții
S-au înregistrat în registrul de evidentă a dosarelor de vânzare terenuri extravilane (Legea nr.17/2014) un număr de 7 dosare în dublu exemplar (un exemplar pentru primărie și un exemplar pentru DGA Alba ) pentru care am eliberat adeverințe finale și adrese de liberă vânzare a terenurilor.
S-au înregistrat în registrul de evidență a contractelor de arendă un număr de 54 contracte de arendă .

DIN PUNCT DE VEDERE SOCIAL
Obiectul de activitate al serviciului public de asistență socială este de a identifica şi soluționa problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecției copilului şi familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a altor persoane aflate în nevoie.
Asistenţa socială exprimă orientarea politicilor publice către cetăţenii vulnerabili a unei societăţi. Investiţia oricărei forme de guvernământ în sistemul de protecţie socială şi în serviciile sociale este importantă pentru a ne asigura că problemele sociale existente nu vor avea consecinţe din ce în ce mai grave asupra unor pături din ce în ce mai largi de populaţie.
Obiectivul control al politicii sociale nu mai este simpla ajutare a celor săraci, ci o reinserţie a persoanelor excluse de la o viaţă sociala normală, caracterizată prin oportunităţile societăţii moderne.
Pentru a combate excluziunea socială nu este suficient doar suportul financiar, ci trebuie dezvoltat un larg complex de forme de suport pentru a evita excluziunea şi pentru a recupera social persoanele împinse la marginea societăţii.
Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi protejarea oamenilor constituie prioritatea numărul unu a oricărei administraţii. Datorită fenomenului de sărăcie, accesul persoanelor defavorizate la asistenta socială, capătă proporţiile unui sprijin indispensabil chiar si atunci când se dovedeşte a fi unul temporar.
Factorul uman este esenţial şi evoluţia lui este urmărită îndeaproape de noi pentru a putea lua măsurile necesare asigurării echilibrului comunităţii noastre.
În domeniul asistenţei sociale am avut ca obiectiv realizarea de servicii profesionalizate, specializate de protejare a persoanelor, grupurilor şi comunităţilor cu probleme speciale aflate în dificultate, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii, un mod normal şi decent de viaţă.
Este cunoscut faptul că, Consiliul local si Primaria comunei noastre s-au confruntat si se confruntă și iî continuare cu probleme sociale deosebite și asta datorită faptului că populatia comunei noastre este săracă, nu există locuri de muncă în zonă, majoritatea populației trăind din veniturile pe care le realizează din creșterea animalelor și cultivarea terenului (134 microferme din care : Intreprinderi individuale =10, Intreprinderi familiale = 35, PFA = 98 iar un nr.de 430 familii au inscrise terenurile la APIA ).
De la aparitia Leg.416/2001 modificată și completată privind venitul minim garantat, cu aplicare din ianuarie 2002, primăria prin persoanele desemnate cu atribuții în acest sens au întocmit un număr de 142 dosare din care în anul 2023=8 dosare.
S-a efectuat plata pe toata perioada sezonului rece (noiembrie 2023- martie 2024) privind ajutorul de incălzire pentru beneficiarii de ajutor social, și a celorlalte persoane care nu sunt beneficiari de ajutor social.
S-a întocmit lunar protecția muncii la beneficiarii legi 416/2001 și trimestrial la personalul primăriei.
La nivelul comunei noastre exista un număr de 21 asistenți personali ai persoanelor cu handicap, carora li s-a făcut plata la zi, inclusiv concediul de odihnă si norma de hrană.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL
Învăţământul de pe raza comunei Scarisoara se realizează in baza avizului conform aprobat prin HCL Scarisoara nr.5/2024, astfel;
UNITATE ȘCOLARĂ CU PERSONALITATE JURIDICĂ- ȘCOALA GIMNAZIALĂ
SCĂRIȘOARA ,cu următoarele structuri arondate:
Grădinița cu program normal Scărișoara
Școala primară Negești
Școala gimnazială Lăzesti
Nu există elevi neşcolarizaţi.
PROBLEME DE MEDIU
În cursul anului 2023 ne-am confruntat cu o serie de probleme legate de mediu acestea datorându-se în mare parte depozitării pe marginea DN 75 a lemnelor și a altor produse rezultate din lemn, motiv pentru care au fost efectuate diverse controale inițiate de către Instituția Prefectului Alba, la care au participat și alte instituții ale statului (mediu, politia, garda financiara etc). În urma controalelor populația a fost atenționată să nu mai degradeze mediu prin depozitarea necontrolată de deșeuri de orice fel , în caz contrar riscând amenzi usturătoare.
Prin HCL nr.6/11.02.2022, s-au stabilit locuri de depozitare temporară a deșeurilor inerte rezultate din demolări și s-a inființat un Centru fix EEE, iar prin HCL nr. 13/22.03.2022, s-a adoptatat un program de măsuri cu privire la îmbunătățirea stării factorilor de mediu în comuna noastră, prin HCL nr.17/2010 s-a aprobat dobândirea calității de membru asociat a C.L.Scărișoara în cadrul SC Salubritate Apuseni SRL, cu care avem încheiat un contract de prestări servicii, contract ce este în curs de derulare.
Si in viitor, atentia executivului va fi îndreptată spre elaborarea de noi proiecte pentru modernizarea comunei și rezolvarea cazurilor sociale ivite , reușind astfel să asigurăm condiții mai bune pentru populația comunei noastre.

PRIMAR,
Cristian Costea