2020 Scrisoarea anuală a Primarului

STIMAȚI CETĂȚENI AI COMUNEI SCĂRIȘOARA

Vă doresc la început de an multă sănătate și putere de muncă.
Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru susținerea activității administrației publice locale.
La început de an vin în fața dumneavoastă cu acest document care vă oferă informațiile sintetizate despre activitatea Primăriei comunei Scărișoara în anul precedent.
Ceea ce am reușit să facem împreună, în colaborare cu toți partenerii Primăriei, este continuarea împlinirii promisiunilor față de toți cetățenii comunei Scărișoara în mandatul 2016 – 2020.

În cele ce urmează vă relatez date despre bugetul comunei Scărișoara care a fost aprobat de catre Consiliul Local, prin HCL nr.8/25.04.2019, astfel :

 • Venituri: 18.333 mii lei
 • Cheltuieli : 18.333 mii lei

în cursul anului, bugetul a suferit 6 rectificări aprobate prin hotărâri ale consiliului local.

Sumele prevăzute a se încasa la bugetul local pe anul 2019 din venituri proprii (taxe și impozite locale de la populatțe ) s-au realizat in procent de 94,8%, încasandu-se suma de 305.464 mii lei,față de plan care a fost 322.220 mii lei ;

Din totalul pozițiilor de rol persoane fizice și juridice 1778, au fost lichidate un nr.de 1686 poziții, iar nelichidate au rămas 92 poziții,din care : pers fizice 89 si 3 juridice (asociațiile de vânătoare) -78% procent la amenziși salubritate 92%.

Ramașița mai mare se inregistrază la amenzi si taxe judiciare de timbru cu debit care este eșalonată pe luni, și la venituri din despăgubiri(amenzi contravenționale)

Facem mențiunea că s-a început executarea silită, prin comunicarea catre debitori a somațiilor și a titlurilor executorii.

Precizez faptul că în urma comunicării somațiilor s-au prezentat la sediul primăriei și au efectuat parțial sau total plata sumelor restante, acțiunea fiind in curs de desfășurare și în anul 2020.

 • S-au efectuat diferite lucrări pentru intreținerea drumurilor comunale și a bazinelor de apă din satul Scărișoara.
 • Planul Urbanistic General al comunei este in faza procedurii de avizare urmând a fi finalizat in cursul anului 2020.
 • S-a incheiat un contract de prestări servicii și două acte adiționale la acesta, cu TOTAL BUSINESS LANDY SRL -din Alba Iulia ,având ca obiect « Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciară.
  Contractul de finanțare al acestei lucrări este incheiat cu OCPI Alba, iar acțiunea este in curs de finalizare.
 • S-au realizat 4 foișoare din lemn destinate popasurilor, amplasate lângă DN 75 la intrarea și ieșirea din comuna Scărișoara, precum și în centrul satului Scărișoara.

Referitor la Planul Urbanistic General al comunei noastre, vă informez ca a fost efectuată procedura de informare și consultare a publicului, cu dezbaterea publică .Au fost parcurse 4 etape din 5 mai avem de parcurs o etapă pentru obtinerea unui nr.de 7 avize de la instituțiile abilitate.

Prin Programul Național de Dezvoltare Locală s-au aprobat următoarele proiecte:

 • REABILITARE DC 133 LAZĂSTI-FAȚA LĂZESTI pe o lungime de 6,9 km.cu o valoare totală a investiției de 6714,445 lei inclusiv TAVA-in curs de desfașurare(s-a turnat covor asfaltic pe toată suprafața, pe două straturi binder și uzura ,s-a prelungit autorizația de construire .Termen de finalizare anul 2020.
 • CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE SI STAȚIE DE EPURARE cu o lungime a rețelei de 6,891 km, una stație de epurare, cu o valoare totală a investiției de 4292,804 mii lei inclusiv TVA- in curs de desfășurare , nu a fost finalizată deoarece nu s-a rezolvat situația juridica a terenului pentru construcția stației de epurare. Termen de finalizare 31.12.2020.

Așa după cum ați fost informați, în cursul anului 2017, au fost aprobate de MDRAP un număr de 6 proiecte pentru care în anul 2019 au fost executate următoarele demersuri,astfel ;

 • Realizare pod centru com. Scărisoara aprobat de MDRAP – a fost realizat proiectul tehnic și s-a atribuit lucrarea prin licitație publică, acțiunea fiind in curs de desfășurare.
 • Stație de tratare a apei si aducțiune apă potabilă pe o distanță de 3,5 km.în sat Scărișoara- a fost atribuită lucrarea prin licitație publică , s-au executat lucrări in proporție de cca 70/%, acțiunea fiind în curs de desfășurare.
 • Realizare Dispensar medical Scărișoara – a fost atribuită lucrarea prin licitație publică, a fost demolată clădirea veche, s-au început lucrările de construcție în sensul că a fost turnată fundația acțiunea fiind in curs de desfășurare.

DIN PUNCT DE VEDERE SOCIAL

Obiectul de activitate al serviciului public de asistență socială este de a identifica şi soluționa problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecției copilului şi familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a altor persoane aflate în nevoie.

Asistenţa socială exprimă orientarea politicilor publice către cetăţenii vulnerabili a unei societăţi. Investiţia oricărei forme de guvernământ în sistemul de protecţie socială şi în serviciile sociale este importantă pentru a ne asigura că problemele sociale existente nu vor avea consecinţe din ce în ce mai grave asupra unor paturi din ce în ce mai largi de populaţie.

Obiectivul control al politicii sociale nu mai este simpla ajutare a celor săraci, ci o reinserţie a persoanelor excluse de la o viaţă sociala normala, caracterizată prin oportunităţile societăţii moderne.

Pentru a combate excluziunea socială nu este suficient doar suportul financiar, ci trebuie dezvoltat un larg complex de forme de suport pentru a evita excluziunea şi pentru a recupera social persoanele împinse la marginea societăţii.

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi protejarea oamenilor constituie prioritatea numărul unu a oricărei administraţii. Datorită fenomenului de sărăcie, accesul persoanelor defavorizate la asistenta socială, capătă proporţiile unui sprijin indispensabil chiar si atunci când se dovedeşte a fi unul temporar.

Factorul uman este esenţial şi evoluţia lui este urmărită îndeaproape de noi pentru a putea lua măsurile necesare asigurării echilibrului comunităţii noastre.

În domeniul asistenţei sociale am avut ca obiectiv realizarea de servicii profesionalizate, specializate de protejare a persoanelor, grupurilor şi comunităţilor cu probleme speciale aflate în dificultate, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii, un mod normal şi decent de viaţă.

Este cunoscut faptul că, Consiliul local și Primăria comunei noastre s-au confruntat și se confruntă și în continuare cu probleme sociale deosebite și asta datorită faptului că populația comunei noastre este săracă, nu există locuri de muncă în zonă, majoritatea populației trăind din veniturile pe care le realizează din creșterea animalelor și cultivarea terenului(84 microferme din care pe Masura 141= 69, pe masura 63=15, iar un nr.de 449 familii au înscrise terenurile la APIA ).

De la apariția Leg.416/2001 modificată și completată privind venitul minim garantat, cu aplicare din ianuarie 2002, primăria locală prin persoanele desemnate cu atribuții în acest sens au întocmit un nr. de 125 dosare din care în anul 2019-8 dosare.

S-a efectuat plata pe toată perioada (noiembrie 2018- martie 2019) privind ajutorul de incălzire pentru beneficiarii de ajutor social, și a celorlalte persoane care nu sunt beneficiari de ajutor social.

La nivelul comunei noastre există un nr.de 18 asistenți personali ai persoanelor cu handicap, cărora li s-a făcut plata la zi, inclusiv concediul de odihnă și norma de hrană.

Respectandu-se prevederile HCL Scărisoara nr.4/2019(art.2), am aprobat prin dispoziție ajutor de urgenăa pentru un numar de 15 familii, cu o suma totala de 20.500 lei.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL

Învăţământul de pe raza comunei Scărișoara se realizează în baza avizului conform aprobat prin HCL Scarisoara nr.3/28.02.2019,astfel;

UNITATE ȘCOLARĂ CU PERSONALITATE JURIDICĂ- ȘCOALA GIMNAZIALĂ

SCĂRIȘOARA ,cu urmatoarele structuri arondate:

 • Grădinița cu program normal Scărișoara
 • Școala primară Negești
 • Școala primară Runc
 • Școala gimnazială Lăzești
 • Grădinița cu program normal Lăzești

Nu există elevi neşcolarizaţi.

PROBLEME DE MEDIU

În cursul anului 2019 ne-am confruntat cu o serie de probleme legate de mediu ,acestea datorându-se în mare parte depozitării pe marginea DN75 a lemnelor si a altor produse rezultate din lemn, motiv pentru care au fost efectuate diverse controale inițiate de către Instituția Prefectului Alba, la care au participat și alte instituții ale statului(mediu,poliția ,garda financiară etc). În urma controalelor populația a fost atenționată să nu mai degradeze mediu prin depozitarea necontrolată de deșeuri de orice fel .

Prin HCL nr.2/28.02.2019, s-a adoptat un program de măsuri cu privire la îmbunătățirea stării factorilor de mediu în comuna noastră, iar prin HCL nr.17/2010 cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat dobândirea calității de membru asociat a C.L.Scarișoara în cadrul SC Salubritate Apuseni SRL, cu care avem încheiat un contract de prestări servicii, contract ce este în curs de derulare.

În numele personalului angajat la nivelul instituției noastre, vă mulțumesc stimați cetățeni, pentru felul în care ați înțeles să contribuiți la susținerea activității noastre din 2019 și pentru ceea ce veți face și în 2020, astfel încât să putem derula toate activitățile necesare administrării comunei Scărișoara.

  Mulțumesc tuturor celor ce susțin activitatea Primăriei comunei Scărișoara, în mod deosebit membrilor Consiliului local, prin hotărârile adoptate pentru dezvoltarea comunității noastre. Mulțumesc reprezentanților instituțiilor județene, guvernamentale, sectorului privat și ai societății civile, pentru tot ceea ce împreună am reușit să aducem ca plusvaloare în viața comunității noastre în 2019. Vom continua și în 2020 în același mod, cu încrederea că ceea ce facem pentru comunitatea noastră, duce la creșterea calității vieții cetățenilor comunei Scărișoara.

Cu deosebit respect și considerație,

PRIMARUL COMUNEI SCĂRIȘORA
Cristian Costea

Posted in Scrisoarea anuala a primarului.